ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก บ้านห้วยยางทอง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260

มหาปรินิพพานสูตร : พระเจ้าอชาตศัตรูประสงค์ปราบแคว้นวัชชี

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

wshop773

Re: มหาปรินิพพานสูตร : การแบ่งพระสรีระธาตุ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2012, 04:10:09 PM »
การแบ่งพระสรีระธาตุ  (เล่มสีน้ำเงินที่ 13 หน้าที่ 333)
               [๑๕๙]  หมู่คณะเหล่านี้กล่าวว่า  ข้าแต่พราหมณ์  ถ้าเช่นนั้นขอท่านนั่นแหละ.   
จงแบ่งพระสรีระธาตุพระผู้มีพระภาคเจ้าออกเป็น ๘  ส่วนเท่า ๆ กัน ให้เรียบร้อยเถิด. 
โทณพราหมณ์รับคำของหมู่คณะเหล่านั้นแล้ว แบ่งพระสรีระธาตุพระผู้มีพระภาคเจ้า
ออกเป็น ๘ ส่วนเท่ากันเรียบร้อย    จึงกล่าวกะหมู่คณะเหล่านั้นว่า   ดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลาย 
ขอพวกท่านจงให้ทะนานนี้แก่ข้าพเจ้าเถิด   ข้าพเจ้าจักการทำพระสถูปและการฉลองทะนานบ้าง.   
ทูตเหล่านั้นได้ให้ทะนานแก่โทณพราหมณ์.
               [๑๖๐]   พวกเจ้าโมริยะเมืองปิปผลิวันได้สดับว่า   พระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพาน
ในเมืองกุสินารา     จึงทรงส่งทูตไปหาพวกเจ้ามัลละเมืองกุสินาราว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าก็เป็นกษัตริย์   
แม้เราก็เป็นกษัตริย์   เราควรจะได้ส่วนพระสรีระธาตุพระผู้มีพระภาคเจ้าบ้าง    จักได้กระทำพระสถูป
และการฉลองพระสรีระธาตุพระผู้มีพระภาคเจ้า.   พวกเจ้ามัลละเมืองกุสินารากล่าวว่า   
ส่วนพระสรีระธาตุพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่มี     เราได้แบ่งพระสรีระธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้าเสียแล้ว
ขอพวกท่านจงนำพระอังคารไปแต่ที่นี้เถิด.  พวกทูตนั้นนำพระอังคารไปจากที่นั้นแล้ว.
               [๑๖๑]   ครั้งนั้น   พระเจ้าแผ่นดินมคธพระนามว่าอชาตศัตรูเวเทหิบุตร   ได้กระทำพระสถูป
และการฉลองพระสรีระธาตุพระผู้มีพระภาคเจ้าในกรุงราชคฤห์.   พวกกษัตริย์ลิจฉวีเมืองเวสาลี
ได้กระทำพระสถูป... ในเมืองเวสาลี.  พวกกษัตริย์ศากยะเมืองกบิลพัสดุ์   ได้กระทำพระสถูป...
ในเมืองกบิลพัสดุ์.  พวกกษัตริย์ถูลีเมืองอัลลกัปปะ ได้กระทำพระสถูป... ในเมืองอัลลกัปปะ 
พวกกษัตริย์โกลิยะเมืองรามคาม  ได้กระทำพระสถูป. . .ในเมืองรามคาม.  พราหมณ์ผู้ครองเมืองเวฏฐทีปะ
ได้กระทำพระสถูป... ในเมืองเวฏฐทีปะ.  พวกเจ้ามัลละเมืองปาวา  ได้กระทำพระสถูป... ในเมืองปาวา
พวกเจ้ามัสละเมืองกุสินารา    ได้กระทำพระสถูป . . .ในเมืองกุสินารา.    โทณพราหมณ์ได้กระทำพระสถูป
และการฉลองทะนาน.   พวกกษัตริย์โมริยะเมืองปิปผลิวัน   ได้กระทำพระสถูปและการฉลองพระอังคาร
ในเมืองปิปผลิวัน. พระสถูปบรรจุพระสรีระธาตุมี ๘ แห่ง   เป็น ๙ แห่ง     ทั้งบรรจุทะนานเป็น  ๑๐  แห่ง
ทั้งพระสถูปบรรจุพระอังคารด้วยประการฉะนี้   การแจกพระธาตุและการก่อพระสถูปเช่นนี้   
เป็นแบบอย่างมาแล้ว.

wshop773

Re: มหาปรินิพพานสูตร : พุทธสารีริกธาตุ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2012, 04:13:44 PM »
พุทธสารีริกธาตุ (เล่มสีน้ำเงินที่ 13 หน้าที่ 335)

             [๑๖๒]  พระสรีรธาตุของพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักษุ  ๘  ทะนาน  ๗  ทะนาน 
               บูชากันอยู่ในชมพูทวีป  ส่วนพระสรีรธาตุอีกทะนานหนึ่งของพระพุทธเจ้า 
               ผู้เป็นบุรุษที่ประเสริฐอันสูงสุดพวกนาคราชบูชากันอยู่ในรามคาม. 
             
               พระเขี้ยวแก้วองค์หนึ่งเทวดาชั้นดาวดึงส์บูชาแล้ว 
               ส่วนอีกองค์หนึ่ง บูชากันอยู่ในคันธารปุระ 
               อีกองค์หนึ่งบูชากันอยู่ในแคว้นของพระเจ้ากาลิงคะ 
               อีกองค์หนึ่งพระยานาคบูชากันอยู่.
 
               ด้วยพระเดชแห่งพระสรีรธาตุนั่นแหละ แผ่นดินประดับแล้ว
               ด้วยนักพรตผู้ประเสริฐที่สุด  พระสรีรธาตุของพุทธเจ้าผู้มีจักษุนี้ 
               ชื่อว่าอันเขาสักการะ ๆ  สักการะดีแล้ว. 

               พระพุทธเจ้าพระองค์ใดอันจอมเทพ  พญานาคและจอมนระ บูชาแล้ว
               อันจอมมนุษย์ผู้ประเสริฐสุดบูชาแล้วเหมือนกัน
               ขอท่านทั้งหลายจงประนมมือ ถวายบังคมพระสรีรธาตุนั้น ๆ 
               ของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น พระพุทธเจ้าทั้งหลายหาได้ยาก
               โดยร้อยแห่งกัป. 

               พระทนต์  ๔๐  องค์  บริบูรณ์พระเกศา   และพระโลมาทั้งหมด   
               พวกเทวดานำไปองค์ละองค์ นำสืบต่อกันในจักรวาลดังนี้แล.


                                    จบมหาปรินิพพานสูตรที่ ๓